Laskavosti není dosti

Dostali jsme se na jednom semináři k debatě o tom, co nejmenšího by mohli udělat pro své pacienty lékaři, kteří jim sdělují závažné diagnózy. Určitě to v současném nastavení není o tom, že by s nimi začali rozebírat příčiny jejich nemocí a doporučovali jim doplňkové alternativní metody. Nemají na to čas a ani potřebné znalosti a velká část pacientů o to vlastně ani nestojí.
O co však stojí bez výjimek všichni, tak je laskavý přístup. Laskavost neznamená lítost, ani přetvářku, neznamená lež. Laskavost je pravda sdělená ohleduplným způsobem.

Mnohdy by stačilo pár vlídných laskavých vět. Vět o tom, že stav je sice vážný, ale všichni se vynasnaží udělat co možná nejvíce pro uzdravení. Že období léčby bude náročné, ale že bude probíhat s plnou podporou. Že zůstává naděje. Těchto pár vět by dokázalo zabránit tomu, co se dnes často děje – a to je naprostá strachová paralýza, panika a beznaděj. To jsou stavy, které můžou v těle spustit další biologické programy, tedy nemoci. Stavy, které u onkologických nemocí vedou k rozvoji metastáz. Mnohdy by stačilo, kdyby si lékař na pár vteřin uvědomil, že proti němu stojí velmi zranitelná lidská bytost. Stojí proti němu ve velmi hraniční situaci. Mohl by si v tu chvíli představit, že fakta, která se teď chystá vyslovit, říká někomu ze svých blízkých, svému milovanému dědečkovi nebo babičce. Vyslovoval by stejná slova stejným tónem? Nebo by je naladil na vlnu vlídného pochopení a laskavosti?

O Laskavosti mluví i jeden z Genových klíčů*, je to GK 22. Možná ten nejdůležitější z celého tohoto díla. Laskavost je dar, který léčí lidská traumata, léčí mezilidské vztahy, léčí zranění na celoplanetární úrovni. Laskavost by v sobě měli nalézat a rozvíjet všichni. Nejvíce však ti, kteří mají tento klíč ve svém hologenetickém profilu. Jsem velmi ráda za to, že je to i jedno z mých osobních témat.

Na frekvenci Stínu GK 22 se nachází Znevážení. Svět, který většina z nás vidí, není vše, co existuje. Většinou žijeme v ostře definovaném světě s pevně nastavenými parametry. Lidé nemají ponětí o vesmírných zákonech za hranicemi světa forem. Jedním z nejdůležitějších je zákon paměti – tedy že vše je zaznamenáno, všechny myšlenky, pocity a činy. Pod vlivem tohoto stínu je pokřiveno naše prožívání a chování. Je to proto, že si lidé neuvědomují, že se opravdu vše – myšlenky, pocity a činy – zaznamenává a jednou se vrátí ke svému zdroji. Stín 22 je velmi emoční a sexuální a stojí za většinou vztahových problémů na planetě. Ale i negativní emoce, patřící k našemu světu, lze transformovat ke službě či obohacení. Mají pak velikou sílu. Je jen otázka, nakolik jsme schopni přijmout zodpovědnost za své emoce a pocity – pokud se jimi necháme ovládnout nebo je promítáme na jiné bytosti, znevažujeme sebe i je. Potlačení negativních emocí také znamená jejich znevážení. Z pohledu GK 22 přichází každý pocit či myšlenka od Boha a jsou zde proto, abychom jím důvěřovali a přijali je, nechali je projít naším systémem… je to výzva k tomu, abychom přijali svůj díl utrpení. Dokud nepřevezmeme zodpovědnost za své myšlenky, pocity a činy, budou se nám vracet zpět.

V lidské povaze se tento stín projevuje jako Spořádanost (tito lidé se navenek jeví jako klidní a vyrovnaní, společensky zdatní, zdvořilí, v nitru jim však vřou emoce –sexuální chtíč, nenávist, odpor – které nedokáží přijmout ve strachu ze ztráty kontroly), nebo jako Nepřiměřenost (chování bez kontroly emočních reakcí a nezvládání své vášně, neschopnost naslouchat sobě ani druhým).

Na frekvenci Daru GK 22 vykvete Laskavost, krásná vlastnost, která má hluboký vliv na všechny, jichž se dotkne. Laskavost znamená, že při všem, co děláme, bereme ohled na pocity druhých. To pozitivně ovlivňuje lidské emoce, dotýká se srdcí i duší. Laskavost dovede proměnit životy naše i životy druhých. V jádru tohoto daru je obsažena hluboká vlídnost, která má schopnost pozvedat druhé za hranice jejich vědomí, probouzí v nich lásku, smích i pláč. Lidé s tímto darem si uvědomují vzájemnou propojenost všeho a všech, umí pozorně naslouchat a vědí, že se jim vše vrátí. Postupně dochází k mírnění jejich vlastních emocí a jejich bezpečnému projevování. Úctu k druhým zachovávají i v náročných vztazích a situacích, ale je to vždy v rovnováze s úctou k sobě samým (tzn. nestávají se oběťmi emocí ostatních). Druzí u těchto lidí hledají radu a vedení. Cítí u nich schopnost žít naplno a nezadržovat žádné pocity, zároveň mít hluboký respekt k pocitům ostatních. Esencí tohoto daru je žít život z místa, které je sídlem hluboké lásky a duše.

Siddhi GK 22 je Milost. Slovo Milost je dnes znevažováno, je ale potřeba zacházet s ním s úctou. Milost je třeba zasloužit si laskavostí. A právě to je důležitým poselstvím tohoto genového klíče – najít laskavost i tváří v tvář utrpení… a najít tam i něco více, samu svatost v převlečení. Všichni jsme tu proto, abychom procházeli zkouškami, dokud neprokážeme, že už nikdy neztratíme víru ve svou božskou podstatu. Když sestoupí skutečná Milost, ihned obrousí naše hrany, ukončí natrvalo naše strachy a umlčí pochyby. Milost se postará o to, že od této chvíle na svou božskou podstatu už nikdy nezapomeneme. Přítomnost člověka, který projevuje toto Siddhi, nás přivede do extáze aurou lásky, která ho obklopuje, a podnítí naši duši, aby se i ona pustila do hledání Milosti. Milost je samotným dechem božství. Když dokážeme snášet útlak s laskavým duchem a odpouštějícím srdcem, Milost se k nám dostaví. Milost je ženský duch a nemůže jinak, než rozdávat ze sebe všem.
Stín 22 nám ukázal, že není možné se v tomto vesmíru někam schovat. Vše je slyšeno a zaznamenáno. Ani před Milostí se nelze schovat. Milost je tvář naší pravé podstaty. Je to stav mimo zákonů tohoto světa. Když se nás dotkne Milost, stáváme se hudebním nástrojem, který ladí bohové, aby na něm hráli. Vesmír má jen jedno jediné přání – abychom nezapomínali, že jsme láskou a není nic jiného, než láska.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

One thought on “Laskavosti není dosti

  1. To je nádherné. Láska je to nejdůležitější v našem životě. Čistá a bezpodmínečná. Stále více lidí si to uvědomuje. Jde na tom pracovat a rozvíjet se. Život je hned krásnější, barevnější, lehčí. Přeji všem dostatek lásky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *