O vynucování

Když něco chceš, musíš za tím vytrvale jít a nebát se překážek. Pečení holubi sami do úst nepřiletí a bez práce nejsou koláče, říká se. Je častou představou, že když po něčem toužíme, máme nějakou vizi či sen, musíme tímto směrem upřít všechnu svoji sílu, abychom dosáhli naplnění. Pokud se však náš cíl zrodil z pouhé mysli, vůbec nemusí být v souladu se záměrem našeho života. Snažíme se potom vynutit si od života něco, co pro nás třeba vůbec život přichystané nemá. Někdy to pak vypadá, že mnoho let bušíme na bránu, která zůstává stále zamčená a ne a ne se otevřít, a přitom přehlížíme malá pootevřená vrátka o kousek dál. Vrátka určená právě pro nás. A svoji sílu tím ztrácíme.

Hezky o tomto tématu mluví Genový klíč 34.
Na jeho stínové frekvenci se objevuje právě Vynucování, což je potřeba vynucovat si nejrůznější věci v životě silou, mnohdy destruktivní. Tento stín přináší intenzivní zaujetí sebou samým, vede k použití síly bez sebeuvědomění. V dnešním světě je tato dravá soupeřivá síla největší hrozbou pro kolektivní přežití lidstva i přežití planety. Projevuje se absolutní nepřítomností lidskosti.
Stín 34 jedná, aniž ví, co dělá, bez rozmyslu a ohledů. Po dokonání činu se někdy může dostavit uvědomění si důsledku, ale v průběhu konání se jedná o čistě mechanické zaujetí danou činností. Energii tohoto stínu vysvětluje pojem snažení. Když se o něco snažíme, znamená to, že si vynucujeme, aby se věci děly určitým způsobem, třeba i proti přirozenému proudu. Lidé pod vlivem tohoto stínu nejsou schopni zastavit svůj pohyb směrem, kterým se vydali, a veškeré pokusy okolí poradit jim zcela ignorují. Nejsou v tu chvíli přístupni vnějším vlivům. Jestliže se však něco snažíme vynutit silou, budeme neustále narážet na odpor druhých. GK 34 si sám sebe neuvědomuje, takže nejde o to se změnit – stačí dělat správné věci ve správný čas.

V lidské povaze se tento stín projevuje buď jako Sebepopírání nebo Tyranství. Pod vlivem Sebepopírání se lidé skrývají před svou vlastní silou. Mají strach sami ze sebe. Proto se shazují a za autoritu považují druhé. Nechávají druhé, aby po nich šlapali. Tito lidé zadržují veškerou svoji energii ve svém nitru a bývají unaveni. Až se osvobodí ze situace, ve které se nacházejí, získají svou skutečnou sílu zpátky. Tyranství znamená použití síly pro šikanování ostatních. Nese s sebou nevhodnou komunikace a nepatřičné chování. Protože si lidé obvykle svého tyranského chování nejsou vědomi, velmi je rozzuří, když narazí. Snaží se tvrdohlavě prosazovat svou, přestože se jim dostává varování. Takový člověk bývá vnímán jako násilník, ale on si není vědom toho, co dělá.

Darem GK 34 je Síla. Hranice mezi stínem a nádherným darem lidské síly je neuvěřitelně tenká. Rozdíl mezi nimi je nepatrný i obrovský. Dar 34 zapojuje ohromnou životní sílu do správných činností ve správný čas. Výsledkem je tvořivý projev síly, který si vždy vyslouží značnou pozornost a chválu. Individuální silou disponují všichni lidé a zdaleka neznamená jen sílu fyzickou. Pravá síla je schopnost jednat v souladu s přírodními silami. Není tu ani stopa po úporné snaze či vynucování. Síla v nás prostě proudí a my nenuceně a jakoby snadno splýváme s prováděnou činností v jedno. Tento dar chce být viděn – ovšem bez účasti svého ega. Přitahuje pozitivní pozornost. Tento dar je darem hrdinů. Opravdová síla si však sama sebe paradoxně příliš neuvě­do­mu­je. Mnozí  z těch, co vykonali hrdinský čin, ho následně popisují jako akci spíše nevě­do­mou, bez úmyslu. Tento druh hrdinství je naprosto náhodný – proto se hrdinové tohoto typu necítí příliš dobře, když je druzí chválí, protože se jim zdá, že celá událost vůbec nebyla v jejich režii. Dar 34 je spojen s fyzickými aktivitami – sportem a tancem. Pohyby člověka obdařeného tímto darem bývají ladné. Dar 34 se však uplatňuje i v mnoha jiných oborech činnosti – tam, kde jednotlivec přirozeně vyčnívá nad “obyčejné” lidi. Jehp prvotní vnitřní síly si nelze nevšimnout, je nepřehlédnutelná.

Na siddhické frekvenci GK 34 nalézáme Vznešenost.  Siddhi Vznešenost vyjadřuje vznešenost lidské formy v pohybu. Forma sama je čistým vědomím, proto nemůže být vědomím něčeho. Prostě jenom odhaluje skutečnou krásu vědomí ve fyzické formě. Vznešenost je podstatou veškeré živé přírody v pohybu. Na siddhické úrovni projevuje vše živé svoji vznešenost.  Toto siddhi ukazuje také jeden z klíčových atributů života – efektivnost. Pokud není život narušován, je nesmírně plynulý a efektivní. Čím více se ho snažíme přinutit, aby plynul, kudy chceme my, tím méně efektivními se stáváme a tím více energie spotřebujeme.

*Richard Rudd: Genové klíče (v překladu Markéty Doubravské)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *